در این مطلب سورس کدی از زبان سی پلاس پلاس رو میزارم که از بین ۱۰ تا عدد

عدد بزرگتر رو برای شما نشون میده

#include <iostream>

using namespace std;

int findmax(int [], int c);

int main(){
  int a[10];
  int i = 0;
  int j;
  do{
    cout << "a[" << i << "]:";
    cin >> a[i];
  }while (a[i++] !=0 && i<10);
  --i;
  cout << findmax(a,i) << endl;
}
int findmax(int a[], int c)
{
  int max = a[0];
  int j;
  for(int j=1 ;j<c ;j++)
  {
    if(a[j]> max)
    {
       max = a[j];
    }
  }
  return max;
}


منتظر سوالات و پیشنهادات شما هستیم.